SPRÁVNÍ RADA

Jako pediatr se setkávám s dětmi s poruchou autistického spektra, těžkými alergiemi, s autoimunními chorobami, diabetem a celou řadou dalších chorob. I u těchto stavů, v indikovaných případech, mohou buňky pupečníkové krve pomoci."

zakladatel a předseda správní rady

Narodil se 27. 10. 1960 v Praze. Po absolvování Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v roce 1985 nastoupil na Kliniku dětské onkologie FN Motol, kde pracoval 16 let střídavě na oddělení, ambulanci a transplantační jednotce. Atestoval z pediatrie a klinické onkologie.

V roce 1998 odjel na roční studijní pobyt v USA na University of Minnesota v rámci Fulbright stipendia. Zde se zaměřil na psychosociální problematiku pacientů s nádorovým onemocněním. Zároveň studoval podstatu nadační činnosti v USA, její strukturu, funkce a právní specifika, fundraising a problematiku komunikace zdravotník – pacient, hlavně v onkologii. Spolupracoval s Bankou pupečníkové krve, podílel se na zahájení separace kmenových buněk PBSC u dětí.

Po návratu zpět do České republiky se vrátil do FN Motol. Pracoval čtyři roky jako ředitel Nadačního fondu Kapka naděje, poté byl předsedou jeho dozorčí rady. V roce 2009 založil občanské sdružení Sluneční paprsek, které realizuje ozdravné pobyty u moře pro děti po onkologické terapii, jinak chronicky nemocné děti či nemocné děti z dětských domovů.

Podílel se na vybudování nové transplantační jednotky ve FN Motol, a zároveň pomohl zlepšit vybavení, prostředí i podmínky práce na Klinice dětské onkologie a hematologie.

Je členem řady vědeckých společností, publikuje v odborných časopisech a v českých periodikách. Od roku 2000 pracuje ve FN Motol na oddělení pohotovostního urgentního příjmu. Ošetřoval v rámci V.I.P. služby pro cizince Bruce Willise, Susan Sarandon, Seala a řadu dalších. Také mnoho českých celebrit rádo vyhledává jeho péči. Je konzultantem v oboru onkologie a preventivní medicíny přední Kliniky YES Visage v Praze, je vyhledávaným hostem v mediích veřejné služby i komerčních .

Pupečníkovou krev  a tkáň pupečníku považuje za vynikající možnost, jak zlepšit léčbu u širokého spektra onemocnění, včetně onkologických.

Možnost využít pupečníkovou krev a tkáň pupečníku vidím jako další, zejména v budoucnosti, vynikající možností při léčení celého spektra onemocnění."

zakladatelka a členka správní rady

Je primářkou Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol. Ve své práci se zaměřuje na klinickou genetiku – problematiku neurogenetických onemocnění a dysmorfologii. Její klinické a výzkumné zájmy se soustřeďují na neurovývojové poruchy, konkrétně na poruchy autistického spektra (ASD) a vzácné formy intelektové nedostatečnosti (ID). Od roku 2001 pracuje jako klinická vedoucí multidisciplinárního týmu, který je zaměřen na objasňování genetické etilogie ASD a ID. Tento tým slouží jako terciální expertní skupina pro celou zemi.

Poskytuje také genetické poradentství pacientům, rodinám a jednotlivcům ohroženým genetickými poruchami se zvláštním zaměřením na pacienty s ASD/ID, včetně dalších psychiatrických poruch. Je členkou Vědecké rady FN Motol, členkou výboru Společnosti lékařské genetiky a genomiky JEP a rovněž členkou European Society of Human Genetics (ESHG). Působí také jako odborný spolupracovník České asociace pro vzácná onemocnění a jako odborný garant několika svépomocných pacientských sdružení. Je rovněž odborným garantem Nadačního fondu „Mi Mundo“ (nezisková mezinárodní organizace pomáhající lidem s autismem a mentálními handicapy, která je součástí DCI – defence for children international při OSN). Je spoluautorkou více než 40 souvisejících publikací v mezinárodních časopisech. V roce 2015 byla spoluautorkou oceněné publikace vybrané na téma ID vědeckým výborem České lékařské genetiky. Vyučuje klinickou genetiku na 2. LF UK. Publikuje a přednáší na českých i zahraničních odborných setkáních.

Klinické využití těchto unikátních materiálů považuji za možnou a reálnou cestu budoucnosti."

zakladatel a člen správní rady

Narodil se roku 1972 v Praze. Po promoci na 2. Lékařské fakultě v Praze roku 1996 nastoupil na Gynekologicko-porodnickou kliniku 2. LF UK a FN v Motole v Praze, kde pracoval rovných 20 let. Od počátků své lékařské praxe se věnoval prenatální diagnostice, porodnictví a urogynekologii. Toto jeho zaměření vedlo po absolvování dvou atestací základního oboru ke složení nástavbových atestací v oboru urogynekologie (2010) a perinatologie a fetomaternální medicína (2011). V současnosti se věnuje zejména problematice rizikového těhotenství, prenatální ultrazvukové diagnostiky a predikce závažných těhotenských patologií. V letech 2003-2014 byl vedoucím centra ultrazvukové diagnostiky a fetální medicíny zabývající se komplexním managementem plodů s vrozenými vývojovými vadami. V letech 2012-2016 působil ve funkci vedoucího lékaře perinatologického centra FN v Motole. Od podzimu 2016 je vedoucím lékařem porodnického úseku Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.

Absolvoval několik krátkodobých pre- i postgraduálních studijních pobytů (Mnichov, Rosenheim, Londýn). Je autorem či spoluautorem několika desítek odborných prací, autorem několika kapitol v monografiích, autorem knihy HELLP syndrom, hlavním autorem a editorem knihy Preeklampsie, pravidelně přednáší na odborných kongresech a sympoziích. Aktivně působí v několika tuzemských odborných společnostech, je členem mezinárodní ultrazvukové společnosti ISUOG, členem odborné komise ČSUPG, členem výboru Ultrazvukové sekce ČGPS a vědeckým sekretářem Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS.

Problematikou pupečníkové krve a klinického využití placentární a pupečníkové tkáně se zabývá několik let. Již od roku 1997 se aktivně podílel na odběrech pupečníkové krve. Klinické využití těchto unikátních materiálů považuje za možnou a reálnou cestu budoucnosti.