Zakládací listina nadačního fondu

I. Název a sídlo nadačního fondu

1.1 Název nadačního fondu zní: Pupendo, nadační fond

1.2 Sídlem nadačního fondu je: Rudníkovská 84, 190 12 Praha – Dolní Počernice

II. Zakladatelé nadačního fondu

2.1 Zakladateli nadačního fondu jsou: a) MUDr. Pavel Boček, bydliště: Rudníkovská 84, 190 12 Praha – Dolní Počernice, b) MUDr. Markéta Havlovicová, bydliště: Hogerova1198/11, 152 00 Praha 5, c) MUDr. Radovan Vlk, bydliště: Mašatova 1664/4A, 140 00 Praha 4.

III. Trvání nadačního fondu

3.1 Nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou.

IV. Účel nadačního fondu

4.1 Účelem nadačního fondu je zlepšit povědomí veřejnosti o možnostech: a) odběru a uchovávání pupečníkové krve a tkáně pupečníku pro léčebné použití a b) využití pupečníkové krve a tkáně pupečníku k léčbě.

V. Vklad zakladatelů a správce vkladů

5.1 Majetkový vklad zakladatele MUDr. Pavla Bočka při zřízení nadačního fondu činí částku ve výši 6.000 Kč.

5.2 Celkový vklad zakladatelů činí částku ve výši 6.000 Kč.

5.3 Do vzniku nadačního fondu spravuje vklady zakladatel nadačního fondu pan MUDr. Pavel Boček.

VI. Orgány nadačního fondu

6.1 Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada a b) revizor.

VII. Postavení a působnost správní rady

7.1 Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje jeho majetek, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

7.2 Do výlučné působnosti správní rady patří: a) změnit zakládací listinu nadačního fondu po předchozím souhlasu revizora, v) vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu revizora, b) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny, shromažďování finančních prostředků pro podporu činnosti nadačního fondu, c) schvalovat roční účetní závěrku, d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací, f) volit a odvolávat nové členy správní rady a revizora, h) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora.

VIII. Složení správní rady a volba a funkční období jejích členů

8.1 Správní rada má tři členy.

8.2 Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovná volba za člena správní rady je možná.

8.3 Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce člena správní rady, oznámí své odstoupení v průběhu zasedání správní rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li správní rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

8.4 Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.

8.5 Prvními členy správní rady ke dni vzniku nadačního fondu jsou: a) MUDr. Pavel Boček, bydliště: Rudníkovská 84,19012 Dolní Počernice, b) MUDr. Markéta Havlovicová, bydliště: Hogerova1198/11 152 00 Praha 5, c) MUDr. Radovan Vlk, bydliště: Mašatova 1664/4A, Praha 4.

IX. Svolání zasedání správní rady

9.1 Správní rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.

9.2. Zasedání správní rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Pravidla svolávání zasedání správní rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí správní rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet.

9.3 Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo revizor.

9.4 Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů nadačního fondu, jeho zaměstnance, popř. další osoby.

X. Zasedání správní rady

10.1 Zasedání správní rady řídí její předseda.

10.2 O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a členové správní rady.

XI. Rozhodování správní rady

11.1 Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

11.2 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

11.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání správní rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje předseda správní rady.

XII. Jednání za nadační fond

12.1 Za nadační fond a jeho jménem jedná a podepisuje předseda správní rady samostatně nebo jím pověřený člen správní rady.

XIII. Postavení a působnost revizora

13.1 Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

13.2 Revizor zejména: a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, b) přezkoumává roční účetní závěrku, c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu, d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

13.3 Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

13.4 Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

13.5 Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

13.6 Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

XIV. Volba a funkční období revizora

14.1 Nadační fond má jednoho revizora.

14.2 Funkční období revizora je pětileté. Opětovná volba za revizora je možná.

14.3 Revizor může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení revizora na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce revizora, oznámí své odstoupení v průběhu zasedání správní rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li správní rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

14.4 Prvním revizorem ke dni vzniku nadačního fondu je: Hana Šepsová, bydliště: Zbraslavice 29, PSČ: 285 21.

XV. Činnost nadačního fondu

15.1 Okruhy činností, které může nadační fond vzhledem ke svému účelu vykonávat, jsou vymezeny jako podpora a informování odborné a laické veřejnosti (zejména prostřednictvím médií) v oblastech: a) možností odběru a uchovávání pupečníkové krve a tkáně pupečníku pro léčebné použití, b) možnosti využití pupečníkové krve a tkáně pupečníku pro léčbu, c) konkrétních indikací pupečníkové krve a tkáně pupečníku pro zejména závažná onemocnění, a to jak současných, tak i s příslibem do budoucna s ohledem na aktuální vědecký výzkum a vývoj.

XVI. Účetnictví a účetní závěrka

16.1 Účetní období je totožné s kalendářním rokem, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.

16.2 Evidence nadačního fondu se vede způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

16.3 Nadační fond vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.

16.4 Nadační fond je povinen vést účetnictví tak, aby účetní závěrka nadačního fondu, sestavená na jeho základě, podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace nadačního fondu.

16.5 Nadační fond vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

XVII. Hospodaření nadačního fondu

17.1 Hospodaření nadačního fondu se řídí rozpočtem, který schvaluje správní rada. Správní rada může vydat směrnice o hospodaření s majetkem nadačního fondu a opatření k oběhu účetních dokladů s vymezením odpovědnosti za jejich podepisování.

XVIII. Zrušení a zánik nadačního fondu

18.1 Nadační fond se zrušuje: a) dosažením účelu, pro který byl zřízen – dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního fondu, b) není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel – dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení nadačního fondu, c) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení, d) rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, e) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

18.2 Způsob provedení likvidace nadačního fondu se řídí obecně závaznými právními předpisy.

18.3 Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku.